2001 Aston Martin DB7
  • تور الگانس 2013

    Salon Prive 2013: Tour d’Elegance (تور الگانس) این شو معروف از چهارشنبه 4 دسامبر تا جمعه 6 دسامبر در لندن ...

    Salon Prive 2013: Tour d’Elegance (تور الگانس) این شو معروف از چهارشنبه 4 دسامبر تا جمعه 6 دسامبر در لندن برگذار میشود.در این طور 101 خودرو به صورت اختصاصی دعوت شده اند.این تور با نمایش خودرو های سلطن ...

    بیشتر بخوانید